13305_77173ce1ab125d8bfd1db6a5e35709da_blogW HER2 ujemnych rakach piersi zastosowanie neoadjuwantowej chemioterapii w oparciu o pochodne cisplatyny pozwala zwiększyć odsetek całkowitych odpowiedzi patologicznych. W prezentowanym badaniu porównano pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa dodanie karboplatyny do schematu opartego na podawaniu cotygodniowo paklitakselu i kontynuowaniu leczenia schematem FEC (fluorouracyl, epirubicyna i cyklofosfamid).

Do badania włączono 179 chorych na HER2-ujemnego raka piersi w stopniu II-IIIA. Chore zrandomizowano do dwóch ramion: CP-CEF (n=88) z karboplatyną dołączoną do paklitakselu i P-CEF (n=91) z samym paklitakselem. Paklitaksel w dawce 80 mg/m2 podawano w dniu 1. 8. i 15. cyklu stosowanego co 3 tygodnie (4 cykle). Karboplatyna była podawana w dniu 1. 3-tygodniowego cyklu w dawce 5 AUC (4 cykle). W obu ramionach leczenie kontynuowano 4 cyklami chemioterapii wg schematu FEC (dzień 1. 3-tygodniowego cyklu w dawce 500 mg/m2 fluorouracylu, 100 mg/m2 epirubicyny i 500 mg/m2 cyklofosfamidu).
Pierwszorzędowym celem badania była ocena pCR (całkowita odpowiedź patologiczna, pathological complete response), którą uzyskano u 31,8% chorych w ramieniu CP-CEF oraz u 17,6% chorych w ramieniu P-CEF (p=0,01). W podgrupie chorych na potrójnie ujemnego raka piersi odsetek wyniósł 61,2% w ramieniu CP-CEF i 26,3% w ramieniu P-CEF (p=0,003). W ramieniu CP-CEF częściej występowała neutropenia w stopniu 3 i 4 (65,9% vs. 38,5%).
Podsumowując – dodanie karboplatyny do chemioterapii neoadjuwantowej opartej na cotygodniowych podaniach paklitakselu i następnie 4 cyklach chemioterapii wg schematu FEC znacząco zwiększa odsetek uzyskanych całkowitych odpowiedzi patologicznych.

www.eonkologia.pl