Wyniki opublikowanego ostatnio badania (strona internetowa Journal of the National Cancer Institute) sugerują, że karmienie piersią może wiązać się z lepszym rokowaniem i przeżyciem u chorych na określone podtypy raka piersi. Badacze podkreślają, że uzyskane przez nich wyniki mogą być dodatkowym argumentem, pomagających przekonać matki, które właśnie urodziły lub wkrótce urodzą dziecko, do karmienia piersią.

U kobiet z rakiem luminalnym wcześniejsze karmienie piersią może wpływać na rokowanie i przeżycie zmieniając aktywność proliferacyjna komórek nowotworowych.
U 1636 kobiet leczonych z powodu raka piersi, uczestniczących w dwóch prospektywnych badaniach kohortowych, wykonano oznaczenie ekspresji genu PAM50 w celu określenia podtypu nowotworu (luminalnym-A, luminalnym-B, HER2+ oraz potrójnie negatywny).
W kwestionariuszach uzyskano także informacje na temat wcześniejszego karmienia piersią i poddano analizie informacje od 383 chorych z nawrotem raka piersi i 290 zmarłych chorych w okresie obserwacji z mediana wynosząca 9 lat.
Przy użyciu multinominalnego modelu regresji logistycznej obliczono iloraz szans w korelacji karmienia piersią z podtypem nowotworu, a przy użyciu regresji Coxa współczynnik ryzyka (HR) nawrotu raka piersi lub zgonu.
Chore na potrójnie ujemnego raka piersi rzadziej karmiły piersią w przeszłości niż chore z rakiem luminalnym A (OR=0,56), który wykazuje tendencje do lepszego rokowania spośród wszystkich czterech podtypów.
U wszystkich chorych wcześniejsze karmienie piersią wiązało się z mniejszym ryzykiem nawrotu choroby (HR=0,70), szczególnie w przypadku karmienia ponad 6 miesięcy (HR=0,63, p w kierunku trendu=0,01).
Wyniki dotyczące zgonów z powodu raka piersi były podobne. Chore na raka luminalnego A, które kiedykolwiek karmiły piersią miały zmniejszone ryzyko nawrotu choroby (HR=0,52) i zgonu z powodu raka piersi (HR=0,52), jednak nie wykazano istotności statystycznej wobec żadnego z podtypów nowotworu.
Autorzy podkreślili, że lepsze wyniki leczenia możliwe są także u chorych na raka piersi o typie luminalnym B i potrójnie ujemnym, jednak zależności te nie wykazały istotności statystycznej.
Wykazano, że karmienie piersią prawdopodobnie wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka rozwoju raka piersi poprzez mechanizmy hormonalne, dlatego autorzy pracy podkreślili znaczenie karmienia piersią w zapobieganiu nawrotom choroby.

Źródło: www.eonkologia.pl