13364_b6d110f2e4df435612ca173c7b871545_blogSygnatariuszami Dokumentu są Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polska Unia Onkologii, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Patologów, Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej.

Dokument przedstawił na czwartkowej konferencji prasowej Jacek Jassem, do niedawna prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. – Powstał przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia – mówił.

– Dziękuję, gratuluję, będziemy pracować nad wprowadzeniem go w życie – zapewniał Igor Radziewicz-Winnicki, wiceminister zdrowia.

Celem jest wskazanie głównych kierunków zmian, zmierzających do osiągnięcia poprawy populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności związanej z chorobami nowotworowymi w Polsce oraz jakości życia chorych na nowotwory. Strategia zakłada podjęcie 90 działań, które zrealizują 30 celów operacyjnych w 5 obszarach:

– organizacja i zarządzanie systemem zwalczania chorób nowotworowych

– nauka i badania nad rakiem

– profilaktyka pierwotna i wtórna

– diagnostyka i leczenie

– jakość życia w trakcie i po leczeniu.

– zmniejszenie liczby zgonów, poprawa jakości życia to cele, które są w naszym zasięgu – zapewniał Jacek Jassem.

Krajowe programy zwalczania nowotworów na całym świecie tworzone są po to, aby zapewnić całemu społeczeństwu niezbędne onkologiczne usługi medyczne, zmniejszyć ich rozdrobnienie, podnieść wydajność i zapewnić spójność między wszystkimi elementami programu, zgodnie z aktualnymi i przyszłymi potrzebami obywateli i pacjentów.

Niektóre działania są powtarzającym się elementem wielu strategii. Światowa Organizacja Zdrowia podzieliła te klasyczne działania z zakresu strategii zwalczania nowotworów na 4 obszary:

– zapobieganie i wczesne wykrywanie,

– rozpoznawanie,

– leczenie

– opieka paliatywna.

Polski plan kładzie szczególny nacisk na wzmocnienie lekarza POZ, które powinien zająć się koordynacją diagnostyki i zostać wyposażony w dodatkowe kompetencje diagnostyczne. Postuluje powołanie sieci szybkiej opieki diagnostycznej. Zdaniem autorów programu w ciągu 5 lat powinno powstać od 200 do 300 takich ośrodków w całym kraju.

Novum jest powołanie instytucji koordynatora leczenia. Ma on nadzorować przebieg planu leczenia, powstałego na wielodyscyplinarnym konsylium. Koordynator ma też być przewodnikiem i doradcą pacjenta. Chorzy na najczęstsze rodzaje nowotworów mają być leczeni możliwie blisko miejsca zamieszkania. Nastąpić ma też stopniowe przesuwanie leczenia z trybu szpitalnego na ambulatoryjny lub jednodniowy.

Strategia zakłada przeprowadzenia szeregu programów edukacyjnych zarówno dla potencjalnych pacjentów, jak i lekarzy, promocję szczepień przeciw nowotworom pochodzenia infekcyjnego, zmniejszania ekspozycji na czynniki rakotwórcze.

Słabą stroną programu są finanse, autorzy nie wyliczyli kosztów jego wprowadzenia. –Zapewniam jednak, że wielu kosztów można uniknąć. W mojej ocenie obecnie jedną czwartą pieniędzy przeznaczanych na walkę z rakiem w Polsce można lepiej wydać – mówił Jacek Jassem. -Nie będzie też tak, że na walkę z rakiem zabierzemy pieniądze przeznaczane na inne dziedziny medycyny – dodawał Igor Radziewicz – Winnicki.

www.eonologia.pl