Badanie 3. fazy wykazało skuteczność i bezpieczeństwo skojarzenia bewacyzumabu (Avastin) za standardową chemioterapią neoadjuwantową u chorych na HER2-ujemnego raka piersi. Wyniki badania opublikowano w czerwcu 2015 roku w The Lancet Oncology.

Do prowadzonego w Wielkiej Brytanii badania klinicznego 3. fazy ARTemis włączono 781 kobiet ze świeżo rozpoznanym rakiem piersi we wczesnym etapie zaawansowania.
W badaniu stosowano bewacyzumab, przeciwciało monoklonalne, w terapii neoadjuwantowej. Lek ten dodano do docetakselu, a następnie podawano schemat obejmujący fluorouracyl, epirubicynę i cyklofosfamid (D-FEC). Ogółem do badania włączono 800 kobiet, ale pewne dodatkowe cechy, takie jak obecność przerzutów czy nieprawidłowa czynność wątroby wykluczyły kilka kobiet.
W 66 ośrodkach w Wielkiej Brytanii chore przydzielano losowo do grupy otrzymującej trzy cykle docetakselu (100 mg/m2 co 21 dni), a następnie 3 cykle z fluorouracylem (500 mg/m2), epirubicyną (100 mg/m2) i cyklofosfamidem (500 mg/m2) co 21 dni (D-FEC), z dodatkiem lub bez 4 cykli bewacyzumabu (15 mg/kg, Bev+D-FEC).
Z uwagi na ryzyko toksyczności za strony serca, przed rozpoczęciem leczenia i po 4 cyklach terapii (niezależnie od podawania bewacyzumabu) oceniano frakcję wyrzutową lewej komory (left ventricular ejection fraction – LVEF). U chorych, u których doszło do indukowanej leczeniem zastoinowej niewydolności serca (congestive heart failure – CHF) przerywano podawanie bewacyzumabu i epirubicyny, a inne rodzaje chemioterapii podawano dalej zgodnie z decyzją lekarza leczącego.
W porównaniu z chorymi na raka piersi bez ekspresji lub ze słabą ekspresją receptorów estrogenowych (ER) u mniejszej liczby chorych z silna ekspresją ER odnotowano całkowita odpowiedź patologiczną (pathological complete response – pCR) po 4 cyklach Bev+D-FEC. Innymi słowy u chorych na raka piersi bez ekspresji ER nie wykazano inwazyjnego raka piersi miejscowo w gruczole piersiowym jak i w węzłach chłonnych pachowych.
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była odpowiedź całkowita (CR). Na początku 2016, kiedy mediana okresu obserwacji będzie wynosić co najmniej 36 miesięcy lub kiedy zostanie odnotowanych 120 zdarzeń dotyczących przeżycia wolnego od choroby planowana jest dodatkowa analiza drugorzędowych punktów końcowych.
W opinii badaczy meta analiza dostępnych badań dotyczących terapii neoadjuwantowej powinna pomóc w określeniu tych podgrup chorych na wczesnego raka piersi, które odniosłyby najwięcej korzyści z leczenia bewacyzumabem.
Źródło: www.termedia.pl