1Firma Roche opublikowała komunikat w sprawie odmowy finansowania przez resort zdrowia pertuzumabu oraz podskórnej formy trastuzumabu. „Jako podmiot odpowiedzialny społecznie, czujemy się zobowiązani do przekazania opinii publicznej powyższych faktów” – czytamy w publikacji.
„Odmowa finansowania pertuzumabu (lek Perjeta®) oraz podskórnej formy trastuzumabu (lek Herceptin® s.c.) jest dla nas niezrozumiała i budzi ogromne zaniepokojenie zarówno z klinicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Ministerstwo Zdrowia odmówiło bowiem finansowania leków, które nie tylko dawały osobom chorym na HER2-dodatniego raka piersi szansę na dłuższe życie, ale także nie generowały dodatkowych kosztów po stronie płatnika publicznego.

Mimo bezprecedensowych wyników badań klinicznych oraz efektywności kosztowej, Minister Zdrowia dwukrotnie odmówił refundowania leku Perjeta® w Polsce. Lek ten podczas zeszłorocznego kongresu ESMO 2014 (European Society of Medical Oncology) w Madrycie został uznany za standard leczenia chorych na HER2-dodatniego raka piersi z przerzutami w I linii leczenia. Jego wprowadzenie wydłużyło czas przeżycia całkowitego chorych o 15,7 miesiąca w porównaniu ze standardowym schematem leczenia, mediana całkowitego przeżycia chorych otrzymujących pertuzumab przekroczyła 56 miesięcy (blisko 5 lat). Podkreślenia wymaga fakt, że pertuzumab jest już finansowany w 16 krajach Unii Europejskiej, także w krajach będących na podobnym poziomie społeczno-gospodarczym jak Polska, m.in. w Czechach i na Słowacji. By ten lek mógł być dostępny musi rozpocząć się ponownie trwający ok. 240 dni proces refundacyjny.
Minister Zdrowia odmówił również finansowania trastuzumabu (leku Herceptin®) w formie podskórnej, którego objęcie refundacją już w drugim roku finansowania pozwoliłoby wygenerować oszczędności w budżecie NFZ w wysokości 21,6 milionów zł. To nowa forma stosowanego już od ponad 16 lat leku Herceptin®. Trastuzumab zastosowany już u ponad 1,6 miliona chorych na raka piersi na świecie jest standardem leczenia HER2-dodatniego raka piersi. Leczenie podskórną formą tego leku generuje oszczędności zarówno z powodu niższej ceny samego leku, jak również oszczędności wynikające z różnicy w kosztach podania leków (tj. niższy koszt podania postaci podskórnej Herceptin® w ambulatorium vs. wyższy koszt podania postaci dożylnej w trybie hospitalizacji jednodniowej). Oszczędności w koszcie terapii jednej pacjentki sięgają blisko 20 tysięcy złotych rocznie w pierwszym roku finansowania terapii i blisko 23 tysięcy złotych rocznie w drugim roku finansowania terapii.
To kwoty, których w obliczu zmian w onkologii i wprowadzenia „pakietu kolejkowego” nie powinno się bagatelizować. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego firma Roche złożyła wniosek do Ministra Zdrowia o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ministerstwu Zdrowia przysługuje 180 dni na rozpatrzenie tego wniosku.
Uwzględniając ograniczone możliwości polskiego systemu ochrony zdrowia, firma Roche Polska złożyła do Ministerstwa Zdrowia kompleksową ofertę finansowania obu leków, która umożliwiała ich sfinansowanie bez zwiększania środków aktualnie przeznaczanych na leczenie tej grupy chorych. Oferta została skonstruowana w taki sposób, aby oszczędności wynikające z objęcia refundacją tańszej, podskórnej formy leku Herceptin® (trastuzumab) oraz oszczędności wynikające z obniżenia nakładów finansowych na postać dożylną leku Herceptin® w całej populacji chorych na raka piersi – umożliwiły wprowadzenie do praktyki klinicznej leku Perjeta® (pertuzumab). Co więcej, finansowanie leku Perjeta® i leku Herceptin® w formie podskórnej umożliwiałoby onkologom w Polsce leczenie chorych na HER2-dodatniego raka piersi zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i standardami.
Odrzucenie przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązań umożliwiających wprowadzenie dwóch innowacyjnych technologii medycznych (leku Herceptin® w formie podskórnej i leku Perjeta®) bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez płatnika jest dla nas nieracjonalne. Ogromne wątpliwości budzi również fakt wybiórczego rozpatrywania ofert finansowych składanych przez Roche Polska w toku postępowania refundacyjnego. Nierozpatrzone przez Ministerstwo Zdrowia oferty były składane zgodnie z przepisami i odpowiadały na finansowe oczekiwania Ministra.
Jako podmiot odpowiedzialny społecznie, czujemy się zobowiązani do przekazania opinii publicznej powyższych faktów.”
Roche Polska

www.eonkologia.pl