1Polskie Towarzystwo Onkologiczne z zadowoleniem przyjmuje podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia prac zmierzających do poprawy opieki onkologicznej w Polsce. Jednocześnie jednak dostrzegamy zagrożenia w proponowanym sposobie ich realizacji – pisze w komunikacie prof. Jacek Jassem Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Największe obawy nasuwają propozycje uregulowań na poziomie ustawy takich kwestii, które powinny być przedmiotem dokumentów o znacznie niższej randze (np. umów ze świadczeniodawcami), a zwłaszcza: Szczególnie poważne wątpliwości budzą następujące proponowane rozwiązania:
1. Mechanizm uprzywilejowania pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu poprzez wyposażenie ich w tzw. kartę leczenia onkologicznego (art. 20 ust. 12 oraz art. 32b). Mechanizm ten może rodzić wiele problemów (od konstytucyjnych, poprzez finansowe, do psychologicznych) oraz może prowadzić do prób używania tego dokumentu w celach innych niż zamierzone.
2. Mechanizm z art. 32a, w którym nadaniu nowych uprawnień lekarzowi POZ towarzyszą liczne mechanizmy kontrolne i represyjne. Tak szczegółowe i jednocześnie formalistyczne rozwiązania powinny być przed wprowadzeniem szeroko przedyskutowane i poddanie ocenie wykonalności, a przede wszystkim nie powinny być określane na poziomie ustawy, lecz zarządzeń lub umów.
3. Możliwość zamiany pobytu szpitalnego na hotelowy (art. 33b) jest jednym z głównych postulatów w niedawno opracowanym dokumencie – Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015- 2024. Należy jednak starannie przygotować formy i warunki tej zamiany oraz wypracować odpowiednie mechanizmy finansowe.
W związku z tym proponujemy poddanie proponowanych zmian szerokiej i pilnej konsultacji z udziałem pracowników ochrony zdrowia i pacjentów onkologicznych. Pozwoli to dopracować proponowane zapisy ustawowe i osiągnąć akceptowane przez wszystkie strony porozumienie. Działania te należy zharmonizować z rozwiązaniami zawartymi w Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2014.
Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Prof. Jacek Jassem
Gdańsk, 10 maja 2014

www.eonkologia.pl