[vc_row][vc_column][vc_column_text]

STATUT FUNDACJI Onkologicznej No pasaRAK

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1)    Fundacja pod nazwą Fundacja Onkologiczna No pasaRAK, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez: Mikołaja Breitkopfa, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 8 maja 2013 r., sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Kempińską-Rusek, w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żurawiej nr 6/12 lokal 427 za numerem repertorium A nr 1989/2013.
2)    Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr46 poz.203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 r. nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
3)    Fundacja posiada osobowość prawną.
4)    Siedzibą Fundacji jest miasto Piaseczno.
5)    Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
6)    Fundacja ustanowiona została na czas nieograniczony.
7)    Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
8)    Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w dowolnym języku obcym (np. po angielsku Oncology Foundation „No PasaRAK”).
9)    Fundacja może współpracować i przystępować do spółek, fundacji oraz innych organizacji działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
10) Fundacja może posługiwać się pieczęcią i znakiem graficznym ustalonym przez Zarząd Fundacji.
11) Fundacja może tworzyć oddziały, filie, kluby, a także przystępować do spółek, fundacji, federacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i gospodarczych.
12) Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

 

 Rozdział II

Cele, zasady i formy działania Fundacji

§ 2.

1)    Celami Fundacji są:

a)    prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wsparcia, informacji jak również podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat choroby nowotworowej;
b)    ochrona zdrowia pacjentów onkologicznych oraz ich rehabilitacja;
c)    działalność oświatowa i informacyjna w zakresie chorób onkologicznych.

2)    Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

a)    prowadzenia działalności informacyjnej, w tym internetowej bazy danych z informacjami przydatnymi dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin oraz strony i forum internetowego,
b)    organizowania i prowadzenia akcji społecznych i edukacyjnych, w tym kampanii informacyjnych i profilaktycznych,
c)    organizowania grup wsparcia dla osób chorych i ich rodzin,
d)    promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób dotkniętych chorobą nowotworową pozostających bez pracy,
e)    angażowania do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób znanych, przedstawicieli mediów i środowisk twórczych,
f)     wspierania i organizowania wolontariatu,
g)    propagowania i ochrony praw pacjenta,
h)    monitorowania rynku światowego w zakresie najnowszych metod leczenia chorób onkologicznych,
i)     współpracy z ośrodkami zwalczania chorób onkologicznych na terenie Rzeczypospolitej i za granicą,
j)     współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi, organami Unii Europejskiej i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
k)    innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych.

3)    W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób.
4)    Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających podmioty polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
5)    Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie w zakresie następujących zadań publicznych:

a)    ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życia;
b)    działalności charytatywnej;
c)    działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
d)    organizowania spotkań, szkoleń, sympozjów, konferencji, pikników, marszy, rajdów itp.,
e)    promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonym zwolnieniem z pracy;
f)     nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw;
g)    upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku;
h)    działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej na wszelkich nośnikach;
i)      działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 3.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych), a także inne fundusze i mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 4.

1)    Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2)    Dochody Fundacji są przeznaczone w całości na realizowanie celów statutowych oraz na koszty działalności Fundacji i pochodzić mogą w szczególności z:

1)    darowizn, spadków, zapisów,
2)    dotacji, subwencji oraz grantów,
3)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4)    dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
5)    odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

3) Źródłami powstania majątku Fundacji mogą być ponadto, dochody z operacji finansowych, przekazywane przez osoby fizyczne odpisy podatku dochodowego, inne wpłaty dokonywane na rachunek Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 5.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 6.

Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową i pokrycie kosztów funkcjonowania.

1)    Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.
2)    W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3)    W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 7.

W Fundacji zabrania się:
1)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2)    przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)    wykorzystywania majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV

Organy i sposób zorganizowania Fundacji

§ 8.

Władzami Fundacji są:
1)    Rada Fundacji,
2)    Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 9.

1)    Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2)    W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 członków powoływanych na czteroletnią kadencję.
3)    W skład Rady Fundacji może wchodzić Fundator.
4)    Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Prawo do powołania nowego członka Rady, w miejsce członka Rady, którego członkostwo wygasło przysługuje pozostałym członkom Rady, a w razie braku niepowołania  takiego członka Rady w terminie 30 dnia od dnia wygaśnięcia członkostwa w Radzie – Fundatorowi.
5)    Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a)    dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie Przewodniczącemu Rady,
b)    utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
c)    śmierci członka Rady.
6)    W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji.
7)    Członkowie Rady Fundacji:

a)    nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)    nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c)    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

8)    W razie ziszczenia się którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 7 lit. a lub b powyżej, Rada Fundacji większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów niezwłocznie stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Rady, przy czym w głosowaniu nie bierze udziału osoba, której uchwała dotyczy.
9)    Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz i przewodniczy posiedzeniom Rady.

§ 10.

1)    Rada Fundacji, z wyjątkiem spraw określonych w § 9.4. podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
2)    Uchwały zapadają na posiedzeniach jeżeli jest obecne co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Fundacji, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Z przebiegu posiedzenia Rady Fundacji sporządza się protokół, który podpisują obecni członkowie Rady. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący lub Zarząd Fundacji w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.
3)    Głosowanie w trybie pisemnym odbywa się poprzez podpisanie i przesłanie treści uchwały o jednakowym brzmieniu do siedziby Fundacji przez każdego członka Rady Fundacji. Uchwała jest podjęta z chwilą odebrania głosów od wszystkich członków Rady. Z głosowania w trybie pisemnym sporządza się protokół, który podpisuje Zarząd Fundacji bądź osoba upoważniona.

§ 11.

Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz do roku w celu rozpatrzenia spraw, o których mowa w § 12 poniżej.

§ 12.

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

a)    nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
b)    powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji oraz pozostałych członków Zarządu Fundacji,
c)    ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium,
d)    podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,
e)    podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji,
f)     podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 13.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1)    żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
2)    dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

 

§ 14.

1)    Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa i ewentualnie Vice-Prezesów powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2)    Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3)    Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator w drodze uchwały.
4)    Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5)    Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a)    złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b)    utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)    śmierci członka Zarządu.
6)    Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
7)    Zarząd Fundacji może być wynagradzany z dochodów Fundacji. Wysokość wynagrodzenia ustala Rada Fundacji.

 

§ 15.

1)    Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu może zostać uregulowany w Regulaminie Zarządu Fundacji.
2)    Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
3)    Uchwały zapadają na posiedzeniach jeżeli obecnych jest co najmniej 2/3 (dwie trzecie) wszystkich członków Zarządu, a wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.
4)    Głosowanie w trybie pisemnym odbywa się poprzez podpisanie i przesłanie treści uchwały o jednakowym brzmieniu do siedziby Fundacji przez każdego członka Zarządu Fundacji. Uchwała jest podjęta z chwilą odebrania głosów od wszystkich członków Zarządu. Z głosowania w trybie pisemnym sporządza się protokół, który podpisuje Zarząd Fundacji bądź osoba upoważniona.
5)    Regulamin Zarządu może określać szczegółowe zasady dotyczące zwoływania i przebiegu posiedzeń oraz głosowania pisemnego.
6)    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
7)    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
8)    O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
9)    Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 16.

1)    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, należy do niego:

a)    wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji,
b)    podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu fundacji,
c)    występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną fundacją,
d)    podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej fundacji.

2)    Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a)    kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b)    realizacja celów statutowych,
c)    sporządzanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e)    reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f)     przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g)    powoływanie doradców merytorycznych,
h)    zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
i)      występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany statutu Fundacji,
j)      wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,
k)    ustalenie regulaminu Zarządu Fundacji,
l)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji.

3)    Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
4)    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 17.

1)    Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2)    W sprawach majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, w przypadku zarządu wieloosobowego wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3)    W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

 

Zmiana statutu

§ 18.

1)    Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, na wniosek Zarządu Fundacji.
2)    Zmiany statutu Fundacji mogą dotyczyć również celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
3)    Rada Fundacji może upoważnić Zarząd Fundacji do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Fundacji.

 

Połączenie z inną fundacją

§ 19.

1)    Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2)    Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 20.

W sprawach połączenia z inną Fundacją Zarząd Fundacji składa w formie uchwały pisemny wniosek do Rady Fundacji, która zgodnie z § 12 ust. f) podejmuje decyzję o połączeniu.

 

Likwidacja Fundacji

§ 21.

1)    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2)    Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 22.

Zarząd Fundacji składa w formie uchwały pisemny wniosek o likwidację Fundacji do Rady Fundacji, która zgodnie z § 12 ust. f) podejmuje decyzję o likwidacji.

 

§ 23.

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych do Fundacji celach.

 

Rada Programowa Fundacji

§ 24.

1)    Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową, zwaną dalej Radą.
2)    Rada Programowa składa się z co najmniej trzech członków.
3)    Rada Programowa jest organem doradczym dla pozostałych organów Fundacji i jej działalność ma na celu ocenę realizowanych i planowanych kierunków rozwoju Fundacji. W tym odpowiada za wskazywanie najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie leczenia chorób onkologicznych.
4)    Członkami Rady Programowej mogą być lekarze, genetycy, biolodzy, psychoonkolodzy specjalizujący się w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych.
5)    Członkowie Rady Programowej mogą być konsultantami medycznymi Fundacji.
6)    Kadencja Członków Rady Programowej jest nieograniczona.
7)    Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
8)    Członków Rady Programowej powołuje Zarząd.
9)    Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, odwołania przez Zarząd lub śmierci.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]