14909_e1ba4732a9bb94db1e8ef7e3684dc42b_blog

20 października 2014 roku na stronie internetowej Journal of Clinical Oncology opublikowano wyniki połączonej analizy dwóch randomizowanych badań klinicznych prowadzonych przez North Central Cancer Treatment Group NCCTG N9831 i National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project NSABP B-31.

 

Do obu badań włączono 4046 chorych na HER2+ operacyjnego raka piersi, które w leczeniu adjuwantowym otrzymywały doksorubicynę i cyklofosfamid a następnie sam paklitaksel lub w skojarzeniu z trastuzumabem. Analizę przeżycia wykonano po odnotowaniu 710 zgonów. Mediana czasu obserwacji żyjących chorych wynosił 8,4 roku w ramieniu z trastuzumabem i 8,3 roku w grupie kontrolnej, przy czym w obu grupach czas przeżycia ponad 90% chorych przekraczał 5 lat. W grupie leczonej trastuzumabem 76,7% chorych żyło bez objawów choroby, 9,2% było po nawrocie choroby lub po drugim nowotworze pierwotnym, a 10,4% zmarło z powodu raka piersi. Dla porównani w ramieniu kontrolnym 66,3% chorych żyło bez objawów choroby, 13% było po nawrocie choroby lub drugim pierwotnym nowotworze, a 16,10 % zmarło z powodu raka piersi. Uwzględniając inne czynniki ryzyka leczenie trastuzumabem wiązało się z 39% zmniejszeniem ryzyka zgonu, niezależnie od podgrupy. Podobnie tez przerzuty odlegle były blisko dwukrotnie częstsze w grupie kontrolnej w porównaniu z grupą leczoną trastuzumabem (20,6% vs 11,9%). Badacze podkreślili, że wprowadzenie trastuzumabu do praktyki klinicznej w leczeniu adjuwantowym chorych na HER2+ raka piersi stanowi jedno z największych osiągnięć ostatniej dekady. Na podstawie danych dotyczących przeżycia wolnego od choroby uznano, że leczenie adjuwantowe trastuzumabem w skojarzeniu z taksanami przez okres jednego roku powinno być standardem postępowania.
www.eonkologia.pl