W pracy przedstawionej na łamach The Breast analizowano związek między blokadą HER-2 a ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem zakończonym zgonem pacjentek.

W tym celu autorzy pracy przeszukali bazy MEDLINE, Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials. Do analiz włączano jedynie randomizowane próby kliniczne dotyczące wpływu leczenia anty-HER-2 na pacjentki. W sumie udało się zidentyfikować 21 prac spełniających kryteria włączenia do dalszych analiz.

Dzięki badaniu udało się wykazać, że w związku z zastosowanym leczeniem ciężkie zdarzenia niepożądane zakończone zgonem pacjentów występowały z częstością 0,34%. Tym samym potwierdzono, że blokada HER-2 nie jest związane z istotnym wzrostem ryzyka zgonów pacjentów poddanych takiemu leczeniu.

Aby wyniki były jeszcze pełniejsze, przeprowadzono dodatkową analizę w podgrupach w zależności od zastosowanego leku (trastuzumab, lapatinib, pertuzumab) oraz modelu leczenia (podwójna terapia vs monoterapia antyHER-2). Także w tych analizach nie wykazano, aby leczenie wiązało się ze wzrostem zagrożenia pacjentów zgonem.

Autorzy pracy w podsumowaniu swojego artykułu podkreślają, że zgodnie z wynikami przygotowanej przez nich meta-analizy u pacjentek z rakiem piersi, u których stosuję się blokadę HER-2 nie obserwuje się zwiększonej częstości poważnych, śmiertelnych zdarzeń niepożądanych.

 Źródło: termedia.pl